Bezpieczny i zdrowy przedszkolak w Przedszkolu nr 1 w Bytowie - Przedszkole Bajka

Aktualności

czerwiec
06
2017

Bezpieczny i zdrowy przedszkolak w Przedszkolu nr 1 w Bytowie

Bezpieczny i zdrowy przedszkolak w Przedszkolu nr 1 w BytowieOficyna MM przyznała naszemu Przedszkolu otrzymało tytuł „Przedszkola z Pasją Oficyny MM”  za uczenie i wychowanie z pasją, realizowanie ciekawych inicjatyw i oryginalnych pomysłów, a także wyróżnianie się na tle innych placówek przedszkolnych.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji zadań związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem dziecka.

***


Okres dzieciństwa jest szczególnym etapem w życiu dziecka, mającym istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa. Współcześnie na każdym kroku spotykamy się z wieloma zagrożeniami. Statystyki policyjne dowodzą, iż bardzo często ofiarami wypadków są dzieci. Poniekąd przyczyną takiego stanu rzeczy jest niski poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, słaba spostrzegawczość i orientacja przestrzenno-czasowa, skłonność do podejmowania żywiołowych decyzji przez dzieci.

Działania podejmowane w naszym Przedszkolu mają na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz odpowiednich zachowań dzieci. Uświadamianie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze i umiejętność unikania ich. Skłoniło to nas – kadrę przedszkolną, do podejmowania działań podnoszących świadomość wychowanków w zakresie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dbamy o to, by dzieci:
  • umiały dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
  • wiedziały, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc oraz umiały o nią poprosić;
  • orientowały się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;
  • znały zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikały ich;
  • próbowały samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; miały rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
Pracownicy Przedszkola nr 1 w Bytowie dbają o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, starają się, by środowisko w którym przebywają dzieci było przyjazne i bezpieczne. Systematycznie dokonywane są obowiązujące przeglądy i kontrole techniczne obiektu Ważne jest dla nas miejsce w którym przebywa 140 wychowanków. Przeprowadzamy przy udziale dzieci ćwiczenia ewakuacyjne. Przedszkolaki poznały ustalone w placówce sygnały ostrzegawcze, rozumieją pojęcie „ewakuacja” i właściwie na nie reagują – pozostawiają zabawki i gromadzą się przy nauczycielce w celu opuszczenia sali/budynku.

Staramy się uświadamiać dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu oraz nauczyć, by same potrafiły oceniać i rozpoznawać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Bardzo ważne jest zapoznanie wychowanków ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. Wzbudzania w nich czujności w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom, wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę z zakresu zasad bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiąganiu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy postępowania wpajane przedszkolakom każdego dnia i konsekwentne ich przestrzeganie, zarówno przez pracowników przedszkola, dzieci, jak i poszczególnych członków rodzin.

Kształtowanie prawidłowych postaw, wyposażanie w kompetencje dotyczące zachowania bezpieczeństwa i dostrzegania zagrożeń ze strony świata roślin i zwierząt, prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych stosownie do poziomu możliwości wychowanków. Wyjścia na teren ogrodu przedszkolnego, spacery w okolice przedszkola oraz dalsze wycieczki autokarowe poprzedzane są pogadankami. W ich trakcie utrwalane są zasady bezpiecznego zachowania - kontrakty grupowe, ale też uczulamy dzieci, by zwracały uwagę na to, co dzieje się wokół w zależności od miejsca i pory roku. Jest to szczególnie ważne podczas dalszych wycieczek autokarem.

Na zajęciach omawiamy co trzeba robić, aby nie zgubić się w nowym otoczeniu. Podczas zabaw przedszkolaki poznają sposoby właściwego postępowania w różnych sytuacjach, poznają zagrożenia związane z wodą - rzeka, jezioro. W czasie rozmów, dzieci dzieląc się własnymi doświadczeniami i obserwacjami dochodzą do wniosków, że zabawa bez opieki dorosłych w pobliżu zbiorników wodnych o każdej porze roku może być niebezpieczna. Spacerując po łąkach, lasach, poznają rośliny i grzyby bezpieczne i niebezpieczne dla człowieka oraz sposoby obchodzenia się z nimi. Wiedza ta utrwalana jest poprzez teatrzyki kukiełkowe, scenki dramowe, sytuacyjne, grupowe tworzenie gier planszowych. Wykonujemy wiele prac plastyczno-technicznych, np. na temat - „Leśne zwierzęta”, by przy okazji porozmawiać o bezpieczeństwie oraz organizujemy konkursy plastyczne związane z tą tematyką.

Aby nasze środowisko było przyjazne, czyste i bezpieczne rozwijamy świadomość ekologiczną dzieci włączając się do akcji - Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi.
Organizujemy spotkania z leśniczym - dzieci dowiadują się o potencjalnych zagrożeniach i właściwym zachowaniu w środowisku przyrodniczym, zwracamy uwagę na właściwe postępowanie w kontaktach z naturą. W lesie, parku mieszkają zwierzęta, których nie należy dręczyć lecz w miarę możliwości pomagać im. W zależności od pory roku okolica zupełnie zmienia wygląd i bez wiedzy dorosłych nie wolno samemu oddalać się, aby się nie zgubić.

Przybliżając zagadnienia związane ze zdrowiem i z pierwszą pomocą dzieci spotykają się z ratownikami medycznymi, lekarzem, pielęgniarką, nauczyciele prowadzą pogadanki, omawiają ilustracje edukacyjne, korzystają z filmów edukacyjnych ukazujących potencjalne zagrożenia i właściwe postępowanie. Dzieci uczą się, jak należy postępować w różnych sytuacjach, kogo powiadomić, jak prosić o pomoc, pod jakie numery dzwonić, jakich informacji udzielać dyspozytorom, oraz że bez wiedzy rodziców nie wolno zażywać żadnych lekarstw np. z domowej apteczki.
Zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy wychowankowie utrwalają i poszerzają podczas zajęć i zabaw np. w kąciku lekarskim.

Organizując kontakty z policją staramy się realizować podstawowe cele edukacyjne tak, by dzieci wiedziały:
  • jakie są zasady ruchu drogowego dla pieszych: znały kolory w sygnalizatorach świetlnych, zasady przejścia przez jezdnię, potrafiły odczytywać i rozpoznawać wybrane znaki drogowe, umiały obserwować ruch uliczny;
  • jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać dziecko, jako uczestnika ruchu drogowego w najbliższym otoczeniu;
  • o konieczności noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach;
  • jak unikać rozpoznanych zagrożeń, świadomie stosować się do określonych zasad;
  • jak przestrzegać bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem - zasada zapinania pasów w foteliku.
Bardzo ważną sprawą jest uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności oraz umiejętność postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Zagadnienia te przybliżamy przedszkolakom organizując w przedszkolu spotkania z zoopsychologiem. Dzieci podczas spotkań dowiadują się, na czym polega praca psa terapeuty, poznają zasady postępowania i zachowania się wobec nieznajomych psów.

Podczas organizowanych wycieczek do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Bytowie dzieci poznają pracę strażaka. Mają możliwość obejrzenia z bliska wozu strażackiego i innego sprzętu ratowniczego. Największe zainteresowanie dzieci zawsze wzbudza możliwość wejścia wozu bojowego, łodzi ratunkowej, przymierzenia kasku czy próby zjechania po rurze, którą strażacy zjeżdżają w czasie alarmu. Strażacy instruują dzieci o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz prezentują swoje strażackie umiejętności.

Uczymy naszych podopiecznych, jak należy postępować w sytuacjach, gdy jest zaczepiane przez nieznajomych lub częstowanie przez nich słodyczami. Dzieci uczestniczą w scenkach sytuacyjnych i zabawach podczas których dowiadują się, że nie wolno otwierać drzwi nieznajomym i podawać nieznajomym adresu, oraz informacji o sobie i rodzicach.
Ważnym zadaniem związanym z bezpieczeństwem jest korzystanie z komputera, dlatego organizujemy spotkania ze specjalistami od technik komputerowych, aby uczyć bezpiecznego korzystania z internetu, m.in. zakazu kontaktów z nieznajomymi w sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).
 
Celem prowadzenia działalności edukacyjnej w przedszkolu dotyczącej bezpieczeństwa w szerokim rozumieniu jego znaczenia, jest ukazywanie dzieciom wartości zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności w tym zakresie, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków. Konieczne jest systematyczne wyposażanie maluchów w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już się pojawiają - w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją. Przedszkolaki mają niewielkie doświadczenie życiowe i dużą ruchliwość, dlatego też, znacznie częściej niż osoby dorosłe, narażone są na sytuacje bezpośredniego zagrożenia zdrowia, a często i życia.

Realizując powyższe zadania z pewnością przyczyniamy się w dużej mierze do przyswojenia przez dzieci bogatej wiedzy dotyczącej zdrowia, ukształtowania w nich postaw prozdrowotnych oraz dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Zdobyta przez dzieci w przedszkolu wiedza i umiejętności pozwolą zachować zdrowie i dbałość o jakość ich życia.

mgr Mirosława Kleinschmidt
Dyrektor przedszkola
 
 
„Krasnale” utrwalają wiedzę medyczną
„Krasnale” z wizytą w gabinecie lekarskim
„Krasnale” z wizytą w gabinecie lekarskim