Obowi您ek informacyjny dot. RODO - Przedszkole Bajka

Aktualno軼i

maj
25
2018

Obowi您ek informacyjny dot. RODO

Informacja dotycz帷a ogólnego rozporz康zenia o ochronie danych "RODO"
 
Wobec wymogów rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys逝guj帷ych Pani/Panu prawach z tym zwi您anych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Bytowie. Adres: ul. 1-go Maja 17, 77-100 Bytów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 1 w Bytowie jest Pan Daniel Mierzy雟ki. Je郵i ma Pani/Pan pytania dotycz帷e sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia豉nia naszego przedszkola, a tak瞠 przys逝guj帷ych Pani/Panu uprawnie, mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: danielmierzynski@bodo24.pl lub telefonicznie: 667 533 777.
 3. Przes豉nk upowa積iaj帷 administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowi您ek wynikaj帷y z przepisów prawa, fakt, i podmiot danych jest stron umowy lub zgoda osoby, której dane dotycz.
 4. Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane w celu:
  a)  wype軟ienia obowi您ków prawnych ci捫帷ych na administratorze
  b) realizacji umów zawartych z Przedszkolem nr 1 w Bytowie;
  c) w pozosta造ch przypadkach Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane wy陰cznie na podstawie wcze郾iej udzielonej zgody w zakresie i celu okre郵onym w tre軼i zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠:
  a) organy w豉dzy publicznej oraz podmioty wykonuj帷e zadania publiczne lub dzia豉j帷e na zlecenie organów w豉dzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj z przepisów powszechnie obowi您uj帷ego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 1 w Bytowie przetwarzaj dane osobowe, dla których administratorem jest przedszkole.
 6. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do realizacji celów okre郵onych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa.
 7. W zwi您ku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w豉軼iwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowi您uj帷e w tym zakresie prawo.
 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowi您kowe, wówczas gdy przes豉nk przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi璠zy stronami umowa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby, której dane dotycz, podanie przez Pani/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Powy窺ze zasady stosuje si pocz患szy od 25 maja 2018 roku.

Bytów, dnia 25 maja 2018 r.