Krasnale - Przedszkole Bajka

Zamierzenia

Wrzesień 2018

1. W przedszkolu 03-07.09.18

2. Wakacyjne wspomnienia. 10-14.09.18

3. Jesteśmy bezpieczni. 17-21.09.18

4. Dbamy o siebie i środowiska. 24-28.09.18

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,   

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

- doskonalenie umiejętności argumentowania, poszerzanie słownika,

- wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

- doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,

- doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

- utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

- pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

- doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

- utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski  jako części Europy i świata,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

- grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

- doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

- doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

- utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,

- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

- doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

- doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

- doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

- rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

- wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

- budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

- pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,

- poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

- doświadczanie polisensoryczne,

- doskonalenie sprawności ruchowej’      

- wprowadzenie liczby 1,

- utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

- budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.

Zadania do codziennej realizacji:

•    zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

•    zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

•    ćwiczenia ruchowe w ranku

•    zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie   

               sprawności w czynnościach samoobsługowych

•    słuchanie tekstów czytanych przez N.

•    zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POGODOWYCH CODZIENNE WYJŚCIA NA TEREN OGRODU PRZEDSZKOLNEGO, SPACERY I WYCIECZKI.

Maj 18

1. Lubimy książki. 07 -11.05.2018

2. Wiosenna łąka. 14- 18.05.2018

3. Mama i tata. 21- 25.05.2018

4.  Święto dzieci. 28.05- 01.06.2018

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.

Wyrabianie dbałości o ład i porządek.

Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.

Usprawnianie narządów artykulacji.

Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określnie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.

Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.

Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.

Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.

Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.

Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.

Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.

Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.

Budzenie zainteresowania książką i czytaniem

Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

Kwieciń 18

1. Zwierzęta na wsi. 02- 06.04.2018

2. U rolnika na wsi. 09- 13.04.2018

3. Dbamy o środowisko. 16- 20.04.2018

4. Polska-moja OJCZYZNA.23.04.- 04.05. 2018

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.

Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

Marzec 18

1. Kiedy patrzę w niebo. 05 -09.03.2018

2. Czekamy na wiosnę. 12- 16.03.2018

3. Wiosna na parapecie. 19- 23.03.2018

4. Czekamy na święta Wielkanocne. 26- 30.03.2018

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.

Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.

Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.

Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

Luty 18

1. Zabawy karnawałowe. 12.02- 16.02.2018

2. Spotkanie z bajką. 19- 23.02.2018

3. W dawnych czasach. 26.02- 02.03.02.2018

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa pór roku.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dnia i nocy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda,  pierwsze kwiaty,  pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody,  systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Styczeń 2018

1. Tydzień za tygodniem. 02-05.-01.2018

2. Wszędzie biało. 08-12.01.2018

3. Babcia i Dziadek. 15-19. 01.2018

4. Zima może być wesoła. 22- 27.01.2018

FERIE  ZIMOWE   29.01- 11.02.2018

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Grudzień

 

 1. Na poczcie. 27.11-01.12. 2017
 2. Pomagamy zwierzętom. 04-08.12.2017
 3. Choinkowe ozdoby. 11-15.12.2017
 4. Spotkanie przy wigilijnym stole. 18-22.12.2017
czytaj więcej

Listopad

 1. Moja rodzina. 30.10-03.11.2017
 2. Jesienna szaruga.  06-10.11.2017      
 3. Mali artyści. 13-17.11.2017
 4. Już blisko zima- ubieramy się ciepło. 20-24.11.2017
czytaj więcej

Październik

 1. Warzywa. 02-06.10.2017
 2. Jesienią w parku. 09-13.10.2017
 3. Las jesienią. 16-20.10.2017
 4. Przygotowania do zimy. 23-27.10.2017
czytaj więcej

Wrzesień

 1. W przedszkolu. 04-08.09.2017
 2. Na ulicy. 11-15.09.2017
 3. Ja i środowisko. 18-22.09.2017
 4. Owoce. 25-29.09.2017
czytaj więcej