Króliczki - Przedszkole Bajka

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Styczeń

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

 Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji  i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego  w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci  i Dziadka.

 

Luty

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

 • Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

 • Rozwijanie umiejętności improwizowania.

 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: smok, rakieta.

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski s, r w wyrazach.

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem orazzachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

 

Marzec

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

 • Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

 • Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 • Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

 

Kwiecień

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Propagowanie postawy proekologicznej.

 • Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

 • Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.

 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie (wprowadzenie głoski j,w, f )

 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Maj

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.

 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.

 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 • Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9 oraz pojęcia zero (nic).

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: łapa.

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ł, w wyrazach.

 • Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Listopad

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na listopad 2017 r.czytaj więcej

Październik

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik 2017 r.czytaj więcej