Króliczki - Przedszkole Bajka

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Listopad 2018

1.Listopadowe wspomnienia. 29.10-2.11.2018

2. Jesienna pogoda. 5-9.11.2018

3. Zwierzęta domowe. 12-16.11.2018

4. Zimno, coraz zimniej. 19-23. 11.2018

-        utrwalenie nazw członków rodziny;

-        wprowadzenie liter M, m; D, d ;Y, y na podstawie liczby mnogiej;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-        doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;

-        łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;

-        kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

-        pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;

-        wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;

-        kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-        utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;

-        doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;

-        doskonalenie motoryki małej;

-        poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;

-        doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;

-        przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-        rozwijanie umiejętności klasyfikacji;

-        dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;

-        doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;

-        wprowadzenie liczby 4; 5

-        wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

-        kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-        przypomnienie nazw zwierząt domowych;

-        kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

-        doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

-        doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

-        kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

-        integrowanie grupy przedszkolnej; kształtowanie odpowiedzialności;

-        utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

-        doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;

-        doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

-        uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);

-        utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;

-        utrwalenie nazw ptaków migrujących;

-        poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;

-        utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

-        doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;

Październik 2018

1. Dary Jesieni. 01-05.10.18

2. Dbamy o zdrowie. 08-12.10.18

3. Jesienią w parku i lesie. 15-19.10.18

4. Zabawy na jesienne wieczory. 22-26.10.18

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;

– odczytywanie globalnie nazw warzyw;

– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

– czytanie globalne nazw owoców;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

– wprowadzenie litery I, i;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

– zapoznanie z numerem alarmowym 112;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; 

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

–  doskonalenie sprawności ruchowej;

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;

– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;

– wprowadzenie litery E, e.

 

Zadania do codziennej realizacji:

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

• ćwiczenia ruchowe w ranku

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

• słuchanie tekstów czytanych przez N.

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POGODOWYCH CODZIENNE WYJŚCIA NA TEREN OGRODU PRZEDSZKOLNEGO, SPACERY I WYCIECZKI.

 

Wrzesień 2018

1. W przedszkolu 03-07.09.18

2. Wakacyjne wspomnienia. 10-14.09.18

3. Jesteśmy bezpieczni. 17-21.09.18

4. Dbamy o siebie i środowiska. 24-28.09.18

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,   

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

- doskonalenie umiejętności argumentowania, poszerzanie słownika,

- wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

- doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,

- doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

- utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

- pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

- doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

- utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski  jako części Europy i świata,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

- grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

- doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

- doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

- utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,

- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

- doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

- doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

- doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

- rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

- wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

- budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

- pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,

- poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

- doświadczanie polisensoryczne,

- doskonalenie sprawności ruchowej’      

- wprowadzenie liczby 1,

- utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

- budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.

Zadania do codziennej realizacji:

•    zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

•    zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

•    ćwiczenia ruchowe w ranku

•    zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie   

               sprawności w czynnościach samoobsługowych

•    słuchanie tekstów czytanych przez N.

•    zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POGODOWYCH CODZIENNE WYJŚCIA NA TEREN OGRODU PRZEDSZKOLNEGO, SPACERY I WYCIECZKI.

Listopad

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na listopad 2017 r.czytaj więcej

Październik

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik 2017 r.czytaj więcej