Króliczki - Przedszkole Bajka
news

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Czerwiec 2019

1. Dzień Dziecka.  3-7.06.2019     

2. Zwierzęta duże i małe.   10-14.06.2019

3.  Lato!  17-21.-6.2019

4.Wakacje!!!   24-28.06.2019

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;

-        poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata; umiejętne poruszanie się po mapie;

-        zaznajomienie dzieci ich prawami; uwrażliwienie na innych; integracja grupy;

-        kształtowanie poczucia własnej wartości;

-        zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;

-        doskonalenie umiejętności czytania dat;  doskonalenie umiejętności czytania symboli;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;

-        doskonalenie czytania globalnego; doskonalenie słuchu fonemowego;  rozbudowywanie słownika;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;

-        poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;

-        poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;

-        poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy; rozszerzenie wiedzy o wilkach;

-        utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;

-        doskonalenie uważnego słuchania; doskonalenie kreatywnego myślenia;

-        doskonalenie ekspresji twórczej;  doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie motoryki małej;

-        poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;

-        poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);

-        poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;

-        poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;

-        doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb; doskonalenie umiejętności klasyfikacji; szukania różnic i podobieństw; doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

-        poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;

-        doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;

-        doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;

-        poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich

-        poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;

Maj 2019

1. Polska to mój kraj.   6-10.05.2019     

2. W krainie muzyki.   13-17.05.2019

3. Święto MAMY I TATY.  20- 24.05.2019

4.Wrażenia i uczucia.   27-31.05.2019

doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;

identyfikowanie i podawanie nazw emocji;

doskonalenie motoryki małej i chwytu pęsetkowego; rozwijanie ekspresji twórczej;

doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;

rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych;

doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

rozszerzanie słownika dziecka;  doskonalenie umiejętności opisu; rozwijanie sprawności językowych;

wprowadzenie litery  J,j, H,h ; doskonalenie czytania globalnego;

utrwalanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

doskonalenie słuchu fonemowego; rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd 24 liter;

kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania;

rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; kształtowanie poszanowania dla książek;

kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;

zapoznanie z różnymi rodzajami książek;

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;

doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;

doskonalenie umiejętności klasyfikacji; zapoznanie z aspektem monetarnym;

doskonalenie umiejętności szeregowania;

rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce;

zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów, wyciągania wniosków na ich podstawie;

uświadomienie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim;

poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: np. weterynarz;

utrwalanie polskich symboli narodowych- godło, flaga, hymn;

kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z legendami największych polskich miast;

zapoznanie z monetami i banknotami; kształtowanie umiejętności przeliczania w granicach możliwości dzieci;

rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski;

rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu;

odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły;

aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta;

umożliwianie wspólnej zabawy rodzicom i ich dzieciom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy;

przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki;

nauka piosenek, układów tanecznych i pląsów;

wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom;

Kwiecień 2019

1. Zwierzęta na wiejskim podwórku. 1-5.04.2019

2. Wielkanoc. 8-12.04.2019    

3. Praca rolnika. 15-19.04.2019

4.Dbamy o naszą planetę. 22-26.04.2019

5. Tajemnice książek.  29.04-03.05.2019

- zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych, tradycją ozdabiania jaj;

- doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;

- doskonalenie motoryki małej; rozwijanie umiejętności plastycznych;

- utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki; poznanie różnic między sianem a słomą;

- identyfikowanie i podawanie nazw emocji; rozwijanie sprawności językowych;

- porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;

- doskonalenie czytania globalnego; rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

- kształtowanie poszanowania dla książek; doskonalenie umiejętności opisu;

- poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;

- doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;

- doskonalenie umiejętności szeregowania;  rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;

- doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej; ekspresja twórcza;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

- rozszerzanie słownika dziecka; zapoznanie z różnymi rodzajami książek;

- poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;

- poszerzanie wiedzy o produktach ekologicznych; pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;

- doskonalenie umiejętności klasyfikacji; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- wprowadzenie litery Z, z;  F, f; rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;

- doskonalenie słuchu fonemowego; kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;

- kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

- doskonalenie umiejętności segregacji śmieci; wprowadzenie pojęcia recyklingu;

- rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia; wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;

- doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;

- zapoznanie z aspektem monetarnym;

- przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.

Marzec 2019

1. Wynalazki. 4-8.03.2019

2. W marcu jak w garncu. 11-15.03.2019     

3. Witaj wiosno! 18-22.03.2019

4. Porządki w ogrodzie. 25-29.03.2019

-        rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p; W, w;  G, g;

-        doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;

-        rozwijanie mowy i myślenia;

-        rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;

-        kształtowanie twórczego myślenia;

-        doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;

-        rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;

-        rozwijanie mowy i logicznego, twórczego myślenia;  

-        doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,

-        doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;

-        doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;

-        rozwijanie sprawności ruchowej;

-        rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia; poszerzanie słownika;

-        doskonalenie umiejętności porównywania;

-        kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;

-        rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

-        poszerzanie zainteresowań czytelniczych;

-        doskonalenie motoryki małej, sprawności manualnej; rozwijanie ekspresji twórczej;

-         rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;

-        rozwijanie umiejętności korzystania z mapy; określanie położenia;

-        rozpoznawanie oznak wiosny;

-        doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;

-        wypowiadanie się na dany temat;

-        utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych; poszerzanie słownika o ich nazwy;

-         zapoznanie z warzywami cebulowymi;

-        poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;

-        poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

-        doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;

-        eksperymentowanie z farbami; ekspresja twórcza;

-        doskonalenie słuchu fonemowego;

-        uwrażliwienie na świat przyrody;  zapoznanie z cyklem życia motyla;

-        poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;

-        poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

-        zapoznanie z tradycją topienia marzanny;

-        uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

Luty 2019

1. Baśnie, bajki, legendy. 28.01-01.02.2019

2.Bale, bale w karnawale.  04-08.02.2019

3. W dawnych czasach. 25.02-01.03.2019

-        doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;

-        ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;

-        rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;

-        odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);

-        utrwalenie nazw figur geometrycznych;

-        rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie litery B, b; n, N; doskonalenie spostrzegawczości;

-        przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;

-        doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;

-        doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;

-        rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;

-        doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;

-        poszerzanie słownika dzieci o homonimy;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;

-        rozwijanie umiejętności tanecznych;

-        doskonalenie motoryki małej;

-        doskonalenie koordynacji ręka-oko;

-        wprowadzenie liczby 0; 10;

-        integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;

-        doskonalenie motoryki małej;

-        rozwijanie umiejętności muzycznych;

-        doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

-        doskonalenie spostrzegania i porównywania;

-        rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;

-        rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;

-        doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;

-        poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

-        rozwijanie ekspresji artystycznej;

-        doskonalenie motoryki małej;

-        rozwijanie sprawności ruchowej;

-        usprawnianie analizy słuchowej;

Styczeń 2019

1. Zimowe mistrzostwa sportowe. 31.12.18- 04.01.2019

2. Witamy Nowy Rok. 07-11.01.2010

3.Święto Babci i Dziadka. 14-18.01.2019

4.Co można robić zimą?. 21.-25. 01. 2019

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • doskonalenie umiejętności muzycznych
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
 • wprowadzenie litery U, u, S, s
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzenie liczby 8, 9
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, sprawności manualnych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
 • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

Grudzień 18

1. Kim będę, gdy dorosnę?  26.11- 30.11.2018

2. Grudniowe życzenia. 3-7.12.2018

3. Święta za pasem. 10-14.12.2018

4. 5 Świąteczne tradycje. 17- 28.12. 2018

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;

-        doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;

-        rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

-        doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;

-        kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;

-        wprowadzenie litery K, k R, r; L,l,

-        doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-        doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;

-        wprowadzenie liczby 6; 7,

-        kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;

-        doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

-        kształtowanie poczucia empatii i troski;

-        rozwijanie sprawności manualnych;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;

-        poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;

-        doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;

-        doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;

-        poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;

-        doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;

-        wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;

-        kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-        kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;

-        doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;

-        doskonalenie percepcji wzrokowej;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;

-        doskonalenie motoryki małej;

-        doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;

-        rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;

-        doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;

-        rozwijanie sprawności fizycznej;

-        zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;

-        doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;

-        kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;

-        doskonalenie lateralizacji;

-        doskonalenie równowagi;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

Listopad 2018

1.Listopadowe wspomnienia. 29.10-2.11.2018

2. Jesienna pogoda. 5-9.11.2018

3. Zwierzęta domowe. 12-16.11.2018

4. Zimno, coraz zimniej. 19-23. 11.2018

-        utrwalenie nazw członków rodziny;

-        wprowadzenie liter M, m; D, d ;Y, y na podstawie liczby mnogiej;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-        doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;

-        łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;

-        kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

-        pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;

-        wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;

-        kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-        utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;

-        doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;

-        doskonalenie motoryki małej;

-        poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;

-        doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;

-        przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-        rozwijanie umiejętności klasyfikacji;

-        dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;

-        doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;

-        wprowadzenie liczby 4; 5

-        wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

-        kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-        przypomnienie nazw zwierząt domowych;

-        kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

-        doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

-        doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

-        kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

-        integrowanie grupy przedszkolnej; kształtowanie odpowiedzialności;

-        utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

-        doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;

-        doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

-        uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);

-        utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;

-        utrwalenie nazw ptaków migrujących;

-        poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;

-        utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

-        doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;

Październik 2018

1. Dary Jesieni. 01-05.10.18

2. Dbamy o zdrowie. 08-12.10.18

3. Jesienią w parku i lesie. 15-19.10.18

4. Zabawy na jesienne wieczory. 22-26.10.18

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;

– odczytywanie globalnie nazw warzyw;

– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

– czytanie globalne nazw owoców;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

– wprowadzenie litery I, i;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

– zapoznanie z numerem alarmowym 112;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; 

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

–  doskonalenie sprawności ruchowej;

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;

– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;

– wprowadzenie litery E, e.

 

Zadania do codziennej realizacji:

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

• ćwiczenia ruchowe w ranku

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

• słuchanie tekstów czytanych przez N.

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POGODOWYCH CODZIENNE WYJŚCIA NA TEREN OGRODU PRZEDSZKOLNEGO, SPACERY I WYCIECZKI.

 

Wrzesień 2018

1. W przedszkolu 03-07.09.18

2. Wakacyjne wspomnienia. 10-14.09.18

3. Jesteśmy bezpieczni. 17-21.09.18

4. Dbamy o siebie i środowiska. 24-28.09.18

- doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,   

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

- doskonalenie umiejętności argumentowania, poszerzanie słownika,

- wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

- doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

- rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,

- doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

- utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

- pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

- doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

- utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski  jako części Europy i świata,

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

- grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

- doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

- doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

- utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,

- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

- doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

- doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

- doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

- rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

- wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

- budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

- pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,

- poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

- doświadczanie polisensoryczne,

- doskonalenie sprawności ruchowej’      

- wprowadzenie liczby 1,

- utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

- budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.

Zadania do codziennej realizacji:

•    zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

•    zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

•    ćwiczenia ruchowe w ranku

•    zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie   

               sprawności w czynnościach samoobsługowych

•    słuchanie tekstów czytanych przez N.

•    zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POGODOWYCH CODZIENNE WYJŚCIA NA TEREN OGRODU PRZEDSZKOLNEGO, SPACERY I WYCIECZKI.

Listopad

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na listopad 2017 r.czytaj więcej

Październik

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik 2017 r.czytaj więcej