Tygryski - Przedszkole Bajka

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Styczeń

   • Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.

   • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

   • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

   • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.

   • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

   • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

   • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.

   • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

   • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.

   • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.

   • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

   • Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.

   • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

   • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

   • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

   • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

   • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

   • Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

   • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

   • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

   • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

   • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w trakcie spacerów.

   • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

   • Zestaw ćwiczeń porannych i zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10,11.

Listopad

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter , t, T, d, D, i, I, u,U; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 5, 6,7.

 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6,7.

 

Październik

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; e, E, nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 

Wrzesień

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

 • Poznawanie i utrwalanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.