Deklaracja dostępności - Przedszkole Bajka
docs

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 1 w Bytowie

Przedszkole nr 1 w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 12 stycznia 2015 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: -

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosława Kleinschmidt
 • e-mail: przedszkole3b@o2.pl
 • telefon: 59 822 24 24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Bytowa
  Adres: ul. 1-go Maja 15
  77-100 Bytów
  e-mail: burmistrz@bytow.com.pl
  telefon: 59 822 89 13 lub 59 22 23 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Przedszkola nr 1 w Bytowie przy ul. 1 Maja 17 bezpośrednio od ulicy 1 Maja. Samochód można zaparkować w okolicy budynku.  Opis ogólny budynku: Przedszkole nr 1 w Bytowie posiada jedno wejście główne. Budynek jest dwukondygnacyjny. Nie posiada windy i nie jest przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek . Komunikacja wewnętrzna i między rodzicami a pracownikami za pomocą telefonu lub e-maila. Nie ma oznakowań dźwiękowych lub za pomocą języka Braille´a.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i inne oświadczenia

Przedszkole nr 1 w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Bytowie mgr Mirosława Kleinschmidt
tel. 59 822 24 24
e-mail: przedszkole3b@o2.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.