Czego aktualnie się uczymy - Przedszkole Bajka

Czego aktualnie się uczymy

Kolorowy start. Język angielski. Rozkład materiału

Lesson 1- HELLO, FLUFFY!
Dziecko:
• potrafi przywitać się oraz pożegnać w języku angielskim;
• rozumie treść piosenek na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
• rozumie treść piosenki What’s Your Name Song i umie ją zaśpiewać;
• reaguje na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim;
Słownik:
Hello! • Make a circle, please! • Come on! • Chop, chop, chop! • What’s your name? • My name is... • Sit down. • Stand up. • Magic box! • What’s in the box? • One… two… three… four… FIVE! • Look! • Listen! • Show! • OK, sit like this. • Close your eyes!
Hello! • What’s your name? • My name’s... • Fluffy
 
Lesson 2 - MY TOYS
Dziecko:
• śpiewa i rozumie piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć;
• śpiewa i rozumie treść piosenki What’s Your Name Song, potrafi w odpowiednim
miejscu piosenki wstawić swoje imię;
• rozpoznaje zabawki i potrafi je nazwać: doll, car, teddy;
• rozumie określenia stanów: sad, happy i potrafi je wyrazić;
• rozumie i właściwie reaguje na pytanie Where is…?;
• reaguje na proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim;
Słownik:
Sing! • Where is...? • Sit down / Stand up. • Listen! • Draw! • Colour! •Great! • Here you are.
Hello! • What’s your name? • My name is... • Fluffy • doll • car • teddy • sad •happy • Can I have a worksheet, please?
 
Lesson 3 - MESS MAKES ME SAD
Dziecko:
• potrafi ze zrozumieniem zaśpiewać piosenki na rozpoczęcie i zakończenie
zajęć;
• pamięta nazwy zabawek (doll, car, teddy) oraz emocji/stanów (sad, happy);
• potrafi wychwycić w nagraniu poznane zwroty i wyrażenia;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
Słownik:
What is it? • Yes, bravo! • Very good! • Yes, perfect! • What colour is it?• Where does it go? • Sit down. Stand up. • Listen and match! • What a mess! • Let’s clean up the room.
doll • car • teddy • sad • happy • red • green • yellow • Can 
I have a worksheet, please?
 
Lesson 4 - MAGIC CLEAN-UP
Dziecko:
• pamięta wprowadzone na wcześniejszych zajęciach wyrazy i wyrażenia;
• słucha historyjki i rozumie jej treść z kontekstu;
• odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanej historyjki;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
Słownik:
What is it? • Yes, bravo! • Very good! • Yes, perfect! • Look! • Listen! • Story time! • Who is it? • Make! • What a mess! • Let’s clean up the room.
doll • car • teddy • sad • happy • red • green • yellow • Can 
I have a worksheet, please? • Yes!/No!
 
Lesson 5 - STOP AND GO!
Dziecko:
• utrwala znajomość słownictwa wprowadzonego na wcześniejszych zajęciach;
• odpowiada na proste pytania nauczyciela;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
Słownik:
Hello, how are you today? • Close your eyes, please. • Take one thing and hide it. • What is missing? • Yes, bravo! • Stop! • Go! • Look! • Quickly!• Slowly! • Make...! • What a mess! • Let’s clean up the room.
doll • car • teddy • sad • happy • red • green • yellow • Can 
I have a / my worksheet, please? • Yes!/No!
Lesson 6 - QUICKLY OR SLOWLY
Dziecko:
• utrwala znajomość słownictwa wprowadzonego na wcześniejszych zajęciach;
• śpiewa piosenkę What’s Your Name Song;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
• poznaje nazwy kolorów w języku angielskim (orange, brown, purple);
Słownik:
Can I have a...? • Line up. • Stop! • Go! • Listen! • Quickly! • Slowly! • Put it in the bag.
doll • car • teddy • red • green • yellow •orange • brown • purple • Can I have a..., please?
 
Lesson 7 - WHAT’S WRONG WITH THIS FOREST?
Dziecko:
• utrwala znajomość poznanego dotąd materiału leksykalnego;
• śpiewa piosenkę What’s Your Name Song;
• poznaje nowe polecenia, rozumie je i odpowiednio na nie reaguje;
Słownik:
Look. • Colour. • Match. • Circle. • Listen! • Cross out. • What colour is it?
doll • car • teddy • sad • happy • red • green • yellow • orange • brown •purple • Can I have…, please?
 
Lesson 8 -  REVISION
Dziecko:
• powtarza materiał z całego miesiąca;
• śpiewa piosenkę What’s Your Name Song;
• słucha historyjki, rozumie jej treść i odgrywa ją za pomocą kukiełek;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
Słownik:
Look! • Play. • Press out the cards. • Circle. • Listen! • Act out… • What colour is it?
doll • car • teddy • sad • happy • red • green • yellow • orange • brown •purple • Can I have..., please?
 
Lesson 9 - YUMMY, YUMMY!
Dziecko:
• poznaje nazwy warzyw 
i owoców;
• rozumie treść piosenki Yummy, Yummy, Yummy Song 
i potrafi ją zaśpiewać;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
Słownik:
I like… • fruit • vegetables • Press out. • Show me! • Sing 
a song.
plum • apple • pear • carrot • onion • tomato
Lesson 10 - THREE PLUMS, PLEASE!
Dziecko:
• utrwala znajomość nazw warzyw i owoców;
• śpiewa piosenkę Yummy, Yummy, Yummy Song;
• poznaje liczebniki od 1 do 6;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
Słownik:
I like… • fruit • vegetables • Press out. • Show me! • Sing a song.
plum • apple • pear • carrot • onion • tomato
 
Lesson 11 - I LIKE FRUITS, I LIKE VEGETABLES!
Dziecko:
• utrwala znajomość nazw warzyw i owoców;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• odpowiada na pytania dotyczące treści historyjki;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
Słownik:
Where is... ? • fruit • vegetables • Touch. • Time for a story. • Let’s listen. • Join the dots and colour. • Do you like…? • I like… • birthday • birthday cake
plum • apple • pear • carrot • onion • tomato
 
Lesson 12- I LIKE FRIUTS, I LIKE VEGETABLES!
Dziecko:
• utrwala znajomość nazw warzyw i owoców;
• potrafi liczyć w zakresie 6;
• śpiewa piosenkę Yummy, Yummy, Yummy Song;
• rozumie polecenia wydawane przez nauczyciela i słyszane 
w nagraniu oraz je wykonuje;
Słownik:
Ready? • fruit • vegetables. • Let’s sing a song. • Time for 
a song. • Listen, jump, repeat. • Show me…
plum • apple • pear • carrot • onion • tomato • liczebniki 1–6
 
Lesson 13 - MUMMY, DADDY
Dziecko:
• potrafi zaśpiewać piosenkę Yummy, Yummy, Yummy Song;
• powtarza nazwy warzyw 
i owoców;
• odpowiada na proste pytania nauczyciela;
• poznaje słowa: mummy oraz daddy;
• uczy się wierszyka Mummy, Daddy;
• wykonuje czynności, które słyszy wypowiedziane 
w nagraniu;
• liczy od 1 do 3;
Słownik:
I’ve got a quiz for you. • Look at the... • Point to the... • Can you help me?
plum • apple • pear • carrot • onion • tomato • Mummy, Daddy. • I love you. • Kiss me. • Hug me. • Walk. • Run. • Jump. • Sleep. • Can I have a toy, please? • 1, 2, 3
Lesson 14 - THE FAMILY
Dziecko:
• utrwala znajomość czynności oraz słoów: mummy i daddy;
• potrafi recytować wierszyk Mummy, Daddy;
• wykonuje czynności, które słyszy wypowiedziane w nagraniu;
Słownik:
Can you teach me the poem, please? • Say the poem like... / in a... voice.• Let’s start. • Draw your family tree.
Mummy, Daddy • I love you. • Kiss me. • Hug me. • Walk. • Run. • Jump. •Sleep. • Can I have a toy, please?
 
Lesson 15 - I LIKE CATS, YOU LIKE DOGS
Dziecko:
• rozumie i odpowiednio reaguje na pytanie Where is…?;
• potrafi opisać swoje preferencje, używając wyrażenia I like…;
• liczy do 6;
• odpowiednio reaguje na polecenia;
Słownik:
Is (Fluffy) happy? • What’s wrong? • I can’t find my dog/cat. • Where is
my dog/cat? • Can you help me? • Let’s look for... • Eat. • Drink. • Walk. • Run. • Jump. • Sleep.
I like... (dogs/cats). • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lesson 16 – REVISON
Dziecko:
• powtarza materiał z całego miesiąca;
• śpiewa piosenkę Yummy, Yummy, Yummy Song;
• recytuje wierszyk Mummy, Daddy;
• słucha historyjki, rozumie jej treść i odgrywa ją za pomocą kukiełek;
Słownik:
What’s missing? • Close/open your eyes please. • Take a... (fruit/vegetable) and hide it. • Who would like to be a dog? • Smell! • Who remembers the story? • Hands up. • Line up! • Take a toy.
apple, pear, plum • onion,
carrot, tomato • I love you. • Kiss me. • Hug me. • eat • drink • walk • run • jump • sleep • Can I have a toy, please?
 
Lesson 17 - MY HOUSE
Dziecko:
• poznaje nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
• poznaje czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;
• rozumie treść dialogu z kontekstu;
• potrafi wskazać odpowiednie pomieszczenia na obrazku;
Słownik:
Listen. • It’s big. • This is my house. • Come in, please. • eat and drink • sleep • watch TV • Show me. • Where is… ? • kitchen • bedroom • living
room • Listen and act out.
kitchen • bedroom • living room
 
Lesson 18 - IN MY HOUSE
Dziecko:
• pamięta nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
• pamięta słowa oznaczające  czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;
• uczy się śpiewać piosenkę In My House Song;
Słownik:
This is my house... • eat and drink • sleep • watch TV • Show me. • Where can it be? • kitchen • bedroom • living room
kitchen • bedroom • living room
 
Lesson 19- TURN IT ON, TURN IT OFF
Dziecko:
• wymienia nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
• pamięta słowa oznaczające czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;
• śpiewa piosenkę In My House Song;
• uczy się angielskich nazw urządzeń elektrycznych oraz mebli;
• poznaje znaczenie czasowników: turn on, turn off;
• odpowiada na proste pytania nauczyciela;
Słownik:
This is my house. • Eat and drink. • Sleep. • Watch TV. • Show me. • Where can it be? • kitchen • bedroom • living room • TV • computer • oven • fridge • table and four chairs • bed • light • Turn it on! • Turn it off!
kitchen • bedroom • living room • TV • computer • oven • fridge • table and four chairs • bed • light
 
Lesson 20 - TURN IT ON, TURN IT OFF
Dziecko:
• wymienia nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
• wymienia nazwy urządzeń elektrycznych oraz mebli;
• odpowiada na proste pytania nauczyciela, stosując poznane słownictwo;
• utrwala znajomość znaczenia czasowników: turn on, turn off;
• śpiewa piosenkę In My House Song;
Słownik:
Who’s the first to touch the... • Press out the House puzzle – like this! • Is it the...? • Where does it go? • Where do you... (eat/drink/watch TV)?
• Where can it be? • kitchen • bedroom • living room • TV • computer •oven • fridge • table and four chairs • bed • light • Turn it on, turn it off! •
Can you turn on...?
kitchen • bedroom • living room • TV • computer • oven • fridge • table and four chairs • bed • light 
 
Lesson 21 - LET’S PLAY!
Dziecko:
• śpiewa piosenkę In My House Song;
• poznaje nowe nazwy zabaw 
i utrwala wcześniej poznane;
• słucha historyjki i ją rozumie;
• wykonuje polecenia nauczyciela;
• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanej historyjki;
• utrwala znajomość zwrotu grzecznościowego Can I have the… please?;
Słownik:
 
Tell me what games you like. • 
I like... (running/jumping/hide and seek). • Let’s... (run / jump / play hide and seek / play pirates / computer games). • Hold up your cards. • Can I have the...? • Swap!
This is my house... • Eat and drink. • Sleep. • Watch TV. • Show me. • Where can it be? • kitchen • bedroom • living room • TV • computer • oven •
fridge • table and four chairs • bed • light • Can I have the...?
Lesson 22 - LET’S PLAY!
Dziecko:
• utrwala znajomość angielskich nazw pomieszczeń i sprzętów
znajdujących się w domu;
• śpiewa piosenkę In My House Song;
• utrwala znajomość angielskich nazw zabaw;
• wykonuje polecenia nauczyciela;
• utrwala znajomość liczebników od 1 do 6;
• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanej historyjki;
Słownik:
Put/turn the cards over. • Hide and seek. • Jump. • Run. • Play computer games/ball/pirates.
This is my house. • Eat and drink • Sleep. • Watch TV. • 
I can see…• Where can it be? • kitchen • bedroom • living room • TV • computer• oven • fridge • table and four chairs • bed • light
 
Lesson 23 -  PLAY AND EXERCISE!
Dziecko:
• pamięta nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
• pamięta słowa oznaczające czynności, które można wykonywać w różnych
pomieszczeniach w domu;
• uczy się śpiewać piosenkę In My House Song;
Słownik:
Who’s the first to touch the...? • Hold up your cards! • Let’s...! • What is he/he doing? • He/she is... • I don’t want to...
kitchen • bedroom • living room • TV • computer • oven • fridge • table and four chairs • bed • light
 
Lesson 24 -  PLAY AND EXERCISE!
Dziecko:
• powtarza materiał leksykalny z całego miesiąca;
• słucha historyjki i ją rozumie;
• odpowiada na pytania dotyczące historyjki;
Słownik:
This is my house. • Eat and drink. • Sleep. • Watch TV. • Show me. • Where can it be? • kitchen • bedroom • living room
kitchen • bedroom • living room
 
Lesson 25 - HOT OR COLD?
Dziecko:
• poznaje angielskie nazwy części garderoby;
• utrwala znajomość liczebników od 1 do 6;
• utrwala znaczenie słowa quickly;
• poznaje znaczenie wyrażeń It’s cold! It’s hot!;
• uczy się piosenki The Winter Games Song
I’m cold! • Put on, take off… • hat • scarf • coat • gloves • Have you got a... • Look for a... • I need... quickly! • Put the... on the table!
hat • scarf • coat • gloves
 
Lesson 26 - STARS ON THE CHRISTMAS TREE
Dziecko:
• utrwala znajomość nazw części garderoby i części ciała;
• poznaje nowe słowa związane ze świętami Bożego Narodzenia i zabawami na śniegu;
• odpowiada na proste pytania dotyczące ilustracji;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• śpiewa piosenkę The Winter Night Song;
Słownik:
Hello! • Would you like to play a game? • Clap your hands three times. •Turn around. • Like this! • Ready, steady... go! • Look! • Listen!
hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands • snowman • gift • robot • snowball • book • star • It’s cold. 
 
Lesson 27 -  WINTER FUN
Dziecko:
• potrafi wymienić poznane nazwy części garderoby i części ciała;
• utrwala słownictwo związane z zimą i świętami Bożego Narodzenia;
• utrwala znajomość liczebników od 1 do 7;
• rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela;
Słownik:
Would you like to play...? • What’s in the Magic Box today? • How many... are there? • Help me to count. • Make groups. • What’s in the labirynth?
hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands • snowman • gift • robot • book • snowball • star • It’s cold.
 
Lesson 28 - WINTER MAGIC 
Dziecko:
• używa nazw poznanych części garderoby i części ciała;
• używa słownictwa związanego z zimą i świętami Bożego Narodzenia;
• recytuje wiersz i wykonuje opisane w nim czynności;
• śpiewa piosenkę i wykonuje opisane w niej czynności;
• poprawnie odpowiada na pytania dotyczące historyjki;
Słownik:
What’s in the box? • Out with the bag! • It’s too heavy! • Can you help me? • What’s in the bag? • You must guess! • Sit down. • Stand up. • Magic
box! • One… two… three…four… FIVE! • Look! • Listen! • Show! •OK, sit like this. • Close your eyes!
hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands • snowman • gift • robot • book • snowball • star • It’s cold
 
Lesson 29 - CHRISTMAS MAGIC
Dziecko:
• potrafi zaśpiewać piosenkę zimową i wykonać czynności 
w niej opisane;
• stosuje słownictwo tematyczne w kontekście;
• poprawnie odpowiada na pytania nauczyciela;
• wykonuje polecenia nauczyciela;
• liczy od 1 do 7;
Słownik:
What a mess! • Our toys are all over the room! • Can you help me to clean up? • Can you show me...?
hat • scarf • coat • gloves • head • neck • tummy • hands • snowman • gift
• robot • book • snowball • star • It’s cold
Lesson 30 - CHRISTMAS MAGIC
Dziecko:
• utrwala materiał z całego miesiąca;
• odpowiada na pytania quizu;
• śpiewa zimową piosenkę;
• utrwala znajomość słów oznaczających czynności;
Słownik:
Listen and answer the questions! • There’s a special surprise... • Put the stars on your Christmas trees! • Let’s decorate our Christmas trees!
 
Lesson 31 -  HEAD AND SHOULDERS
Dziecko:
• utrwala znajomość poznanych nazw części ciała;
• poznaje nazwy kolejnych części ciała;
• uczy się rymowanki Head and Shoulders;
Słownik:
What are these? • Let’s play 
a game! • Touch your friend’s (nose)!
head • shoulders • knees • toes • eyes • ears • mouth • nose • tummy
 
Lesson 32 - THE LITTLE DRAGON
Dziecko:
• utrwala znajomość poznanych wcześniej nazw części ciała;
• recytuje rymowankę Head and Shoulders;
• poznaje nowe słownictwo;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• odpowiada na pytania dotyczące treści historyjki;
Słownik:
Story time! • Lena’s reading 
a book. • Let’s listen to a story! • Is this Fluffy’s grandma? • grandma • grandpa • tea • biscuits • bird • bread
head • shoulders • knees • toes • eyes • ears • mouth • nose • grandma •grandpa • bread • biscuits • tea • robot • book • dragon • bird
 
Lesson 33 -  THE BIRD’S HOUSE
Dziecko:
• utrwala znajomość poznanych nazw części ciała;
• śpiewa piosenkę Robo the Robot Moves Song;
• ćwiczy liczenie w zakresie 7;
• utrwala znajomość kolorów;
• poznaje przyimki miejsca: in, on, under;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
You’re robots! • Move your body just like me! • grandma • grandpa • tea • biscuits • bird • bread • Let’s make a house of blocks for the birds! • put it in/on... • take it out of/off...
move your body • nod your head • shrug your shoulders • bend your knees • stand on your toes • roll your eyes • wiggle your ears • close your
mouth • rub your nose • rub your tummy • shake hands with your friend• stretch your neck
 
Lesson 34 -  IN THE BOOK…
Dziecko:
• utrwala znajomość poznanych nazw części ciała;
• śpiewa piosenkę Robo the Robot Moves Song;
• ćwiczy uzycie przyimków miejsca: in, on, under;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Story time! • Lena’s reading a book. • You’re robots! • Let’s listen to a story! • Move your body just like me! • Is this Fluffy’s grandma • grandpa • tea • biscuits • bird • bread • Let’s make a house of blocks for the birds! • put it in/on... • take it out of/off...move your body • nod your head • shrug your shoulders • bend your knees • stand on your toes • roll your eyes • wiggle your ears • close your mouth • rub your nose • rub your tummy • shake hands with your friend • stretch your neck
 
 
Lesson 35 - GRANDMA AND GRANDPA ARE FUN!
Dziecko:
• utrwala znajomość poznanych nazw części ciała;
• śpiewa piosenkę Robo the Robot Moves Song;
• uczy się wierszyka o babci 
i dziadku;
• opowiada o upodobaniach kulinarnych dziadka i babci;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Story time! • Lena’s reading a book. • You’re robots! • Let’s listen to a story! • Move your body just like me! • Is this Fluffy’s grandma? • grandma
• grandpa • tea • biscuits • bird • bread • Let’s make a house of blocks for the birds! • put it in/on... • take it out of/off...
move your body • nod your head • shrug your shoulders • bend your knees • stand on your toes • roll your eyes •wiggle your ears • close your
mouth • rub your nose • rub your tummy • shake hands with your friend • stretch your neck
 
Lesson 36 – REVISION
Dziecko:
• utrwala słownictwo z całego miesiąca;
• recytuje wiersz dla dziadków;
• śpiewa piosenkę Robo the Robot Moves Song;
• odpowiada na pytania dotyczące historyjki;
Słownik:
What’s the odd one? • Let’s play a game! • Touch your friend’s (nose)!
head • shoulders • knees • toes • eyes • ears • mouth • nose • tummy
 
Lesson 37 - THE FOUR SEASONS
Dziecko:
• poznaje nazwy czterech pór roku;
• poznaje nazwy zimowych zabaw i sprzętów;
• uczy się piosenki o porach roku;
• słucha dialogu nt. zabaw 
w czasie różnych pór roku 
i rozumie jego treść;
Słownik:
Children, help! • Let’s play a game! • Press out... (spring/the ball...)! • Put the card on the table like this.
spring • summer • autumn • winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go to the seaside • let’s go swimming • skis •sledge • ice skates
 
Lesson 38 - THE FOUR SEASONS
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;
• poznaje czasowniki opisujące zabawy z kulami śniegowymi;
• utrwala znajomość słownictwa związanego z zimą;
• ćwiczy liczenie w zakresie 8;
• poznaje wiersz Winter Fun Poem;
Słownik:
Roll • Throw • Catch • How many snowballs has... got? • Count! Let’s go skiing • Let’s go sledging • Let’s go ice-skating • tea • eyes • ears • mouth • nose • tummy
 
Lesson 39 - A FRIEND FROM SPACE
Dziecko:
• recytuje wiersz Winter Fun Poem;
• utrwala znajomość poznanego dotąd słownictwa;
• poznaje nowe słowa;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
Słownik:
What’s the odd one? • Let’s play a game! • Touch your friend’s (nose)!
winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go
to the seaside • let’s go swimming • skis • sledge • ice skates • eyes • ears •mouth • nose • tummy
 
Lesson 40 - HOW MANY?
Dziecko:
• utrwala znajomość poznanego dotąd słownictwa;
• śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;
• recytuje wiersz The Winter Fun Poem;
• ćwiczy liczenie w zakresie 8;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Touch... • Find...! • Touch your friend’s (nose)! • Can you hear the clock? • Let’s count! • Where is number...? • Find the card!spring • summer • autumn • winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go to the seaside • let’s go swimming • skis • sledge • ice skates • eyes • ears • mouth • nose
 
Lesson 41 -  FRIENDS FROM SPACE
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;
• recytuje wiersz The Winter Fun Poem i/lub Head and Shoulders;
• utrwala znajomość słownictwa opisującego części twarzy;
• ćwiczy liczenie w zakresie 8;
• uczy się piosenki The ET Song;
• słucha nagrania i rozumie jego treść;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
How many have you / has he got? • What’s your space name?! • What colour are you? spring • summer • autumn • winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go to the seaside • let’s go swimming • skis • sledge • ice skates • I’ve got... • eyes • ears • mouth • nose • tummy
 
Lesson 42-  FRIENDS FROM SPACE
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The ET Song;
• utrwala słownictwo poznanie w ciągu miesiąca;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytania dotyczące treści historyjki;
Słownik:
Would you like to play a space game? • Jump! • Stand up, sit down!
spring • summer • autumn • winter • ball • ride a bike • swing on a swing • go to the mountains • go to the seaside • let’s go swimming • skis •
sledge • ice skates • I’ve got... • eyes • ears • mouth • nose • tummy
 
Lesson 43 - AMAZING ANIMALS
Dziecko:
• przypomina sobie piosenkę Robo the Robot Moves Song;
• poznaje nazwy dzikich zwierząt;
• przypomina sobie znane mu nazwy kolorów i poznaje nowe;
• słucha i uczy się wiersza 
o małych i dużych zwierzętach;
• słucha nagrania nt. kolorów i wielkości zwierząt oraz rozumie jego treść;
Słownik:
Can you hear that? • Yes, I can! • Let’s look for... (the lion)! • Sit in front of the... lion) flashcard. • Close your eyes, don’t peek! • What colour’s missing? elephant • lion • snake • monkey • parrot • small • big • I like animals • like ...(a parrot) I’d like to be! • white • black • pink • yellow • orange • red • green • blue • brown • purple 
 
Lesson 44 - AMAZING ANIMALS
Dziecko:
• recytuje wiersz o zwierzętach;
• utrwala znajomość nazw dzikich zwierząt;
• przypomina sobie znane mu nazwy kolorów i poznaje nowe;
• słucha i uczy się piosenki The Animal Dance;
• ćwiczy liczenie w zakresie 8;
Słownik:
Would you like to listen to 
a new song? • Let’s sing a song! • How many...(parrots) can you see in the picture? • Let’s count. elephant • lion • snake • monkey • parrot • small • big • I like animals • like... (a parrot) I’d like to be! • white • black • pink • yellow • orange • red • green • blue • brown • purple • run • walk • crawl • fly • jump
 
Lesson 45 - DONOSAURS, RRRRR!
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Animal Dance;
• utrwala znajomość nazw dzikich zwierząt;
• utrwala znajomość nazw kolorów;
• przypomina sobie piosenkę The Four Seasons Song;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• utrwala znajomość nazw części ciała;
Słownik:
Let’s have a quiz! • Can I ask a questions, please? • How many... (parrots) can you see in the picture? • Let’s count.
elephant • lion • snake • monkey • parrot • small • big • I like animals • like... (a parrot) I’d like to be! • white • black • pink • yellow • orange • red • green • blue • brown • purple • run • walk •crawl • fly • jump
 
Lesson 46 - TRACE THE ANIMALS!
Dziecko:
• utrwala poznane dotąd słownictwo;
• śpiewa piosenkę The Animal Dance;
• recytuje wiersz o zwierzętach;
• ćwiczy liczenie od 1 do 8;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Would you like to play a game?... • Close your eyes...! • Let’s count! • What’s under this sticky note? • Come over here and check. elephant • lion • snake • monkey • parrot • small • big • I like animals • like... (a parrot) I’d like to be! • white • black • pink • yellow • orange • red • green • blue • brown • purple • run • walk • crawl • fly • jump
 
Lesson 47 - WHAT WEATHER!
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;
• utrwala poznane dotąd słownictwo;
• śpiewa piosenkę The Animal Dance;
• recytuje wiersz o zwierzętach;
• ćwiczy liczenie od 1 do 8;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Look at the flashcard. • Close your eyes...! • Count to eight. • What animal is it? • What’s his / her name? • What’s the weather like? • What is… (Lena) wearing? elephant • lion • snake • monkey • parrot • small • big • I like animals • like... (a parrot) I’d like to be! • white • black • pink • yellow • orange • red • green • blue • brown • purple • run • walk • crawl • fly • jump • it’s rainy • it’s sunny • it’s windy • it’s snowy • hat •scarf • sunglasses • umbrella
 
Lesson 48 - WHAT WEATHER!
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;
• utrwala poznane dotąd słownictwo;
• recytuje wiersz o zwierzętach;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Wold you like to play a game?... • Close your eyes...! • Count to eight. • Can you hear the clock? • Let’s count! • What’s under this sticky note? • Come over here and check. elephant • lion • snake • monkey • parrot • small • big • I like animals • like... (a parrot) I’d like to be! • white • black • pink • yellow • orange • red • green • blue • brown • purple • run • walk • crawl • fly • jump • It’s rainy • It’s sunny • It’s windy •  It’s snowy • hat. Scarf •  sunglasses •  umbrella
 
Lesson 49 - PUT ON YOU SCARF, FLUFFY
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Four Seasons Song;
• utrwala poznane dotąd słownictwo opisujące pogodę;
• utrwala znajomość nazw ubrań i poznaje nowe nazwy;
• słucha piosenki What’s the Weather Like Song;
• potrafi dobrać odpowiednie ubranie do opisywanych w piosence warunków pogodowych;
Słownik:
I’ve got something special in my Magic Box today. • Can I have a look? • Knock eight times. • Open the Magic Box! • I like stickers so much! • Do you like stickers, too? • Put the... (coat) sticker on the paper sheet. • Is it time for a song? • Put on your... (scarf), Fluffy! What’s the weather like today? • It’s very cold (today). • It’s snowing (today). • It’s raining (today). • It’s windy (today). • It’s sunny (today). • It’s very hot (today). • hat • scarf • coat • shoes • t-shirt • shorts • sunglasses • umbrella
 
Lesson 50 – REVISION
Dziecko:
• śpiewa piosenki o pogodzie;
• śpiewa piosenkę o dzikich zwierzętach;
• recytuje wiersz The Amazing Animals Poem;
• utrwala poznane dotąd słownictwo;
• słucha historyjki nr 7 
i odgrywa ją, rozumiejąc jej treść;
Słownik:
I’ve got something special in my Magic Box today. • Can I have 
a look? • Knock eight times. • Open the Magic Box! • I like stickers so much! • Do you like stickers, too? • Put the... (coat) sticker on the paper sheet. • 
Is it time for a song? • Put on your... (hat), Fluffy!
What’s the weather like today? • It’s very cold (today). • It’s snowing (today). • It’s raining (today). • It’s windy (today). • It’s sunny (today). • I’ts very hot (today). • hat • scarf • coat • shoes • t-shirt• shorts • sunglasses •umbrella
 
Lesson 51 - IT’S FAMILY EASTER!
Dziecko:
• przypomina sobie piosenkę In My House Song;
• poznaje słownictwo związane ze świętami wielkanocnymi;
• ćwiczy liczenie w zakresie 8;
• słucha historyjki wielkanocnej;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Let’s have a quiz. • Can I ask the questions, please? • Count the eggs. • Knock, knock, knock. • Where are our Easter eggs? • Let’s look for the Easter eggs. • Maybe we can find some? Mummy • Daddy • Grandma • Grandpa • bedroom • living room • kitchen • TV • computer • bed • chair • table • tea • Easter eggs • in my hands
Lesson 52 - IT’S FAMILY EASTER!
Dziecko:
• przypomina sobie piosenkę In My House Song;
• poznaje słownictwo związane ze świętami wielkanocnycmi;
• ćwiczy liczenie w zakresie 8;
• słucha historyjki wielkanocnej;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Let’s have a quiz. • Can I ask the questions, please? • Count the eggs. • Knock, knock, knock. • Where are our Easter eggs? • Let’s look for the Easter eggs. • Maybe we can find some? Mummy • Daddy • Grandma • Grandpa • bedroom • living room • kitchen • TV • computer • bed • chair • table • tea • Easter eggs • in my hands
 
Lesson 53 - FARM ANIMALS
Dziecko:
• poznaje nazwy zwierząt mieszkających na wsi;
• śpiewa piosenkę The Farm Animals Song;
• ćwiczy liczenie w zakresie 8;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Can you hear that? • Let’s look for the... (donkey)! • Sit in front of the donkey flashcard! • What animal is it? • Cut and make a picture. • Stick it to the worksheet.
dog • cat • donkey • cow • bird • pig • The... (cat) on the farm goes... (meow). • All day long!
 
Lesson 54 - FARM ANIMALS
Dziecko:
• utrwala znajomość poznanych dotąd nazw zwierząt;
• utrwala znajomość słów oznaczających czynności i poznaje nowe;
• śpiewa piosenkę The Farm Animals Song;
• poznaje piosenkę The Farm Animals Action Song;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
Would you like to listen to a new song? • LIsten and move! • Which one is the odd one out? • Circle the farm animals.
dog • cat • donkey • cow • bird • pig • roll • kick • fly • play • munch • climb • just like me!
 
Lesson 55 -  BE QUIET IN THE FOREST!
Dziecko:
• utrwala znajomość nazw zwierząt hodowanych na wsi;
• poznaje nowe słownictwo związane z przyrodą;
• śpiewa piosenkę The Farm Animals Action Song;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• słucha piosenki Take Care of the Animals Song;
• ćwiczy liczenie w zakresie 6;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
I’ve got a quiz for you! • Listen and show me what you can hear. • Would you like to listen to a new song? • Listen and move! dog • cat • donkey • cow • bird • pig • roll • kick • fly • play • munch • climb • just like me! • tree • flower • bee • frog
 
Lesson 56 - BE QUIET IN THE FOREST!
Dziecko:
• utrwala znajomość nazw zwierząt hodowanych na wsi;
• utrwala słownictwo związane z przyrodą;
• śpiewa piosenkę The Farm Animals Action Song;
• śpiewa piosenkę Take Care of the Animals Song;
• ćwiczy liczenie w zakresie 8;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
I’ve got a quiz for you! • Would you like to play with me? • Listen and show me what you can hear. • Would you like to listen to a new song? • Listen and move! dog • cat • donkey • cow • bird • pig • roll • kick • fly • play • munch • climb • just like me! • tree • flower • bee • frog
 
Lesson 57 - ANIMALS AT THE THEATRE?
Dziecko:
• utrwala poznane w tym miesiącu słownictwo;
• śpiewa piosenkę Take Care of the Animals Song;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• odpowiada na pytania dotyczące treści historyjki;
Słownik:
Let’s play a game! • What’s missing? • What’s under this sticky note? • Be quiet. • Now, wake up, Fluffy, it’s noisy, noisy, noisy! dog • cat • donkey • cow • bird • pig • roll • kick • fly • play • munch • climb • just like me!
 
Lesson 58 - SHOW TIME!
Dziecko:
• utrwala poznane w tym miesiącu słownictwo;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• odpowiada na pytania dotyczące treści historyjki;
Słownik:
Let’s play a game! • What’s missing? • What’s under this sticky note? • Be quiet. • Now, wake up, Fluffy, it’s noisy, noisy, noisy! dog • cat • donkey • cow • bird • pig • roll • kick • fly • play • munch • climb • just like me!
 
Lesson 59 -  QUIET OR NOISY?
Dziecko:
• poznaje słowa: quiet, noisy, drum, piano;
• poznaje nazwy owadów: bee, ladybird, butterfly;
• poznaje piosenkę The Bugs Song;
Słownik:
Now, look, Fluffy is sleeping, be quiet… • Now, wake up, Fluffy! • It’s noisy! • put the… (drum) sticker on the paper sheet. • Would you like to play your instruments? • Stick it to the worksheet. quiet • noisy • drum • piano • ladybird • butterfly • bee • play the... (piano)
 
Lesson 60 - PLAY WITH THE BUGS!
Dziecko:
• utrwala znajomość słów: quiet, noisy, drum, piano;
• utrwala znajomość nazw owadów (bee, ladybird, butterfly);
• śpiewa piosenkę The Bugs Song;
Listen... is it noisy or quiet? • Now, wake up, Fluffy! • It’s noisy! • put the… (drum) sticker on the paper sheet. • Would you like to play your instruments? • Stick it to the worksheet.
quiet • noisy • drum • piano • ladybird • butterfly • bee • play the... (piano) • mummy • daddy
 
Lesson 61 - QUIET OR NOISY?
Dziecko:
• utrwala znajomość nazw: the mountains, the seaside, the forest;
• utrwala znajomość wyrażenia I like;
• mówi o tym, co można robić w różnych miejscach w Polsce;
• utrwala znajomość słów oznaczających czynności;
• poznaje If You Like Poland Chant;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
What’s the name of your country? • The name of our country is Poland • I like... • forest • mountains • seaside • What can you do (in the forest, at the seaside, in the mountains) in Poland? • If you like Poland... • Listen and show me! • Look and say what you can do in… forest • mountains • seaside • clap your hands • ride a bike • play with a ball • sing and dance • swim in the sea • run in the park • read a book • play computer games • watch TV • jump up high
 
Lesson 62 - I LIKE POLAND
Dziecko:
• recytuje The If You Like Poland Chant;
• utrwala znajomość słów: the mountains, the seaside, the forest;
• utrwala znajomość wyrażenia I like;
• mówi o tym, co można robić w różnych miejscach w Polsce;
• utrwala znajomość słów oznaczających czynności;
• poznaje przyimki miejsca inside oraz outside;
• poznaje piosenkę The Inside – Outside Song;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
What’s the name of your country? • The name of our country is Poland • I like... • forest • mountains • seaside • What can you do (in the forest, at the seaside, in the mountains) in Poland? • If you like Poland... • Listen and show me! • Look and say what you can do in… forest • mountains • seaside • clap your hands • ride a bike • sing and dance • play with a ball • swim in the sea • run in the park • read a book • play computer games • watch TV • jump up high
 
Lesson 63 - THE BUGS
Dziecko:
• utrwala znajomość słownictwa związanego 
z muzyką;
• utrwala znajomość nazw: 
a ladybird, a butterfly, a bee, 
a flower;
• poznaje przyimki miejsca: on,  under;
• śpiewa piosenkę The Bugs Song;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
bugs • Would you like to make your bugs? • Look, press out the ladybird, like this. • Glue the strips of paper together, like this. • Show me your flowers. • Colour your flowers. • Knock, knock, knock, Fluffy, wake up!
quiet • ladybird • bee • butterfly • flower • drum • piano • on • under
 
Lesson 64 - THE BUGS
Dziecko:
• utrwala znajomość słownictwa związanego 
z muzyką;
• utrwala znajomość słów: a ladybird, a butterfly, a bee, a flower;
• poznaje przyimki miejsca: on,  under;
• śpiewa piosenkę The Bugs Song;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• odpowiada na pytania nauczyciela;
Słownik:
bugs • Put the bugs on your fingers, like this. • Be quiet, very quiet. • If you hear... (bee), show me your bees. • Show me your flowers. • Colour your flowers. • Knock, knock, knock, Fluffy, wake up! quiet • noisy • ladybird • bee • butterfly • flower • drum • piano • on • under
 
Lesson 65 - THE BUGS FAMILIES
Dziecko:
• utrwala znajomość słów: quiet, noisy, drum, piano;
• utrwala znajomość nazw owadów (bee, ladybird, butterfly);
• powtarza słowa: mummy, daddy;
• powtarza nazwy kolorów;
• powtarza wiersz Mummy, Daddy, I Love You.
• poznaje piosenkę The Mummy, Daddy Song;
Słownik:
What a beautiful flower! • How many flowers are there? • Where should we put the ladybird family? • What colour is the ladybirds’ flower? • Put... (Daddy-Bee) under the... (Bees’ flower) • Would you like to play your instruments? • Stick it to the worksheet. quiet • noisy • ladybird • bee • butterfly • flower • drum • piano • on • under
 
Lesson 66 - REVISION 
Dziecko:
• utrwala znajomość słów: quiet, noisy, drum, piano;
• utrwala znajomość nazw owadów (bee, ladybird, butterfly);
• powtarza słowa: mummy, daddy;
• powtarza nazwy kolorów;
• śpiewa piosenkę The Mummy, Daddy Song;
Słownik:
What a beautiful flower! • How many flowers are there? • Where should we put the ladybirds family? • What colour is the ladybirds’ flower? • Put... (Daddy-Bee) under the... (Bees’ flower) • Would you like to play your instruments? • Stick it to the worksheet. quiet • noisy • ladybird • bee • butterfly • flower • drum • piano • on • under
 
Lesson 67 - LET’S PLAY, FRIENDS! REVISION 1
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Inside – Outside Song;
• utrwala znajomość przyimków: inside, outside;
• przypomina sobie nazwy kolorów;
• uczy się wyliczanki Inky, Binky, Bonky;
• przypomina sobie nazwy zabawek i poznaje nowe słowa;
Słownik:
Name the colours! • Who’s the first to touch something... (pink)? • Look, listen and repeat! • Put... (five teddies) on the floor / under the chairs. • Put your teddies inside/outside the bands.
colours • friend • donkey • car • doll • teddy • train • blocks • Is that true? • Clap your hands! • Turn around! • Wink your eyes! • Touch the ground! • Here I go!
 
Lesson 68 - LET’S PLAY, FRIENDS! REVISION 2
Dziecko:
• powtarza wyliczankę Inky, Binky, Bonky;
• utrwala znajomość nazw części ciała i ubrań;
• poznaje piosenkę The Friends Song;
• stara się opisać wygląd swojego przyjaciela;
Słownik:
Do you like... (me/Fluffy)? • Let’s play races today. • Are you ready for a special Memory Game? • These are your secret cards. • It’s (not) a pair!
• Tell me about your friends! • What does your friend look like? • Whose friend has got... (brown hair / green eyes / a big nose / a small tummy /big ears)? colours • friend • donkey •  Is that true? • Clap your hands! • Turn around! • Blink your eyes! • Touch the ground! • Here I go! • car • doll • teddy • ball • I like my friend, my friend likes me. • We play together, happily. • Stay here with me. • I’ve got... (blue eyes), you’ve got... (brown eyes).
 
Lesson 69 - THE SUMMER GAMES. REVISION 3
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Inside – Outside Song;
• poznaje słowa: milk, eggs, cheese;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• utrwala materiał leksykalny związany z zabawą 
z przyjaciółmi;
Słownik:
Put the (cheese/eggs/milk) sticker on your paper sheets, like this! • Listen and hold up your cards. • The summer holiday. • Pack for the summer
holiday! • Let’s have a picnic! • Delicious!
inside • outside • swim in the sea • ride a bike • play with a ball • walk in the forest • read 
a book • sing and dance • watch TV • play computer games • milk • eggs • cheese
 
Lesson 70- THE SUMMER GAMES
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Friends Song;
• ćwiczy przyimki miejsca: inside, outside;
• utrwala słownictwo związane z zabawą i wakacjami;
• poznaje piosenkę The Summer Song;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• odpowiada na pytania dotyczące treści historyjki;
Słownik:
Go inside (outside) your house and... (play with a ball / read a book / etc.). • Listen and go by train! • Listen and act out your roles! Let’s go to the... (seaside/forest/mountains)! • Good idea! • Off we go! •
It’s time to go on holiday! • The weather’s fine and I’m OK!
 
Lesson 71 -  THE SUMMER HOLIDAY!
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Summer Song;
• powtarza słownictwo z całego kursu;
• przypomina sobie wyliczankę Inky, Binky, Bonky;
• słucha historyjki i rozumie jej treść;
• odpowiada na pytania dotyczące treści historyjki;
Słownik:
What are we going to pack? • Pass the bag! • What have you got in the bag? • Is it good for the summer holiday? • Put it in the holiday back pack! Let’s go to the... (seaside/forest/mountains)! • Good idea! • Off we go! • It’s time to go on holiday! • The weather’s fine and I’m OK!
 
Lesson 72 -  THE SUMMER HOLIDAY!
Dziecko:
• śpiewa piosenkę The Summer Song;
• powtarza słownictwo z całego kursu;
• słucha historyjki i rozumie jej treść.
Słownik:
What are we going to pack? • Pass the bag! • What have you got in the bag? • Is it good for the summer holiday? • Put it in the holiday back pack!
Let’s go to the... (seaside/forest/mountains)! • Good idea! • Off we go! • It’s time to go on holiday! • The weather’s fine and I’m OK!