Programy - Przedszkole Bajka

Programy przedszkolne

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce w roku szkolnym 2015/2016:

 1. "Razem w przedszkolu". Autorstwa: J. Andrzejewskiej, J. Wieruckiej. Wyd. WSiP. Sp. z o.o.
 2. "Dziecko w swoim żywiole". Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki. Autorstwa: A. Pawłowskiej-Niedbały, D. Kucharskiej, J. Święcickiej, E. Wilkos. Wyd. Nowa Era
 3. "Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego" autorstwa B. Bilewicz-Kuźnia, T. Parczewskiej; wyd. Nowa Era.
 4. "Here s Patch 1" Joy Morris, Joanne Ramsden; Macmilan Education, Oxford OX4 3PP;
 5. "Kochamy dobrego Boga. Jesteśmy dziećmi Boga."  Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2013, nr Az-03-01/10-KR/11 zgodnego z programem nauczania nr ZA-0-01/10

Programy dodatkowe:

 • Program wychowawczy Przedszkola Nr 3 w  Bytowie.
 • Program adaptacyjny.
 • Bezpieczne przedszkole – bezpieczne dziecko.
 • Mamo, tato – wolę wodę
 • Ekologiczy Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • "Akademia aquafresh" - program edukacyjny kształtujący prawidłowe nawyki w zakresie profilaktyki stomatologicznej.
 • Dziecięca matematyka - program dla przedszkoli. Autor: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Programy przedszkolne

W naszym przedszkolu praca wychowawczo dydaktyczna realizowana jest na podstawie wybranych programów wychowania przedszkolnego. W bieżącym roku szkolnym nauczyciele pracują w oparciu o poniższe pozycje:
 1. „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich”. Autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Wydawnictwo Grupa edukacyjna S.A.
 2. „Razem w przedszkolu”. Autorstwa Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej. Wydawnictwo WSiP. SP. z o.o.
 3. „Dziecko w swoim żywiole”. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki. Autorstwa Anny Pawłowskiej-Niedbały, Doroty Kucharskiej, Justyny Święcickiej i Eweliny Wilkos. Wydawnictwo Nowa Era.
Programy dodatkowe:
 • Program wychowawczy Przedszkola Nr 3 w Bytowie.
 • Program adaptacyjny.
 • Program Pro-rodzinny
 • Ekologiczy Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
  Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury" to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać. www.przyjacielenatury.pl 
 • Dziecięca matematyka - program dla przedszkoli. Autor: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
 • "Akademia aquafresh"- program edukacyjny kształtujący prawidłowe nawyki w zakresie profilaktyki stomatologicznej.

Program wychowawczy Przedszkola Nr 3 w Bytowie

Cele programu wychowawczego:

Cele główne:
 • Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia z innymi;
 • Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
Cele operacyjne:
 • Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom;
 • Ukształtowanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych;
 • Zaciśnięcie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym;
 • Rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności;
 • Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
 • Uświadomienie konieczności poszanowania konsekwencji swoich czynów.
Spodziewane efekty:
Ukształtowanie pokolenia:
 • Empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych;
 • Rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
 • Ceniącego wartości moralne;
 • Tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi;
 • Posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 • Znającego swoje prawa i obowiązki;
 • Posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 • Rozumiejącego konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych.
Sposoby realizacji programu
W stosunku do dziecka – systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:
 • Rozmowy i dyskusje;
 • Rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
 • Czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi;
 • Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
 • Stworzenie kodeksu właściwych zachowań (kontrakty) w grupie oraz konieczności jego respektowania;
 • Ustalenie środków zaradczych stosowanych przy nie respektowaniu ustalonych reguł.
W stosunku do rodziców:
 • Zorganizowanie dla rodziców warsztatów pedagogiczno-psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu;
 • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym Przedszkola Nr 3 w Bytowie oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
 • Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.
W stosunku do nauczycieli:
 • Integracja nauczycieli podczas opracowywania kodeksu zachowań;
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli;
 • Wymiana koleżeńska w zakresie zajęć koleżeńskich i doświadczeń scenariuszy zajęć.
Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka. Nauczyciel i dziecko rozwijają się w sposób ciągły, mają wpływ na wzajemne zachowania. Wychowawca powinien być nastawiony na wsłuchiwanie się w dziecko, akceptowanie go takim, jakie jest. Nauczyciel to osoba, która prowokuje dziecko do poznania, kim jest i kim może zostać. Nauczyciel musi umieć podjąć decyzje:
 • jakie umiejętności, sprawności, zdolności rozwijać, stymulować i jaką wiedzę przekazać, co jest najważniejsze dla dziecka teraz, później;
 • za pomocą jakich metod nauczyciel chce osiągnąć ten cel, czego dziecko może się nauczyć w określonej sytuacji;
 • jakie mogą być skutki działań wychowawczych dla dziecka i nauczyciela.

Prawa i obowiązki przedszkolaka

Dziecko ma prawo:
 • Prosić o to, czego chce – ale nie wymagać tego.
 • Mieć i wyrażać swoje zdanie.
 • Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 • Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć.
 • Popełniać błędy.
 • Odnosić sukcesy.
 • Zmieniać zdanie.
 • Do swojej prywatności.
 • Do samotności i niezależności.
 • Zmieniać się korzystać ze swoich praw.
Dziecko ma obowiązek:
 • Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów.
 • Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych kolegów.
 • Starać się utrzymać porządek wokół siebie (sprząta zabawki po sobie itp.).
 • Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka (kolegi).

Kodeks zachowań opracowany przez dzieci i nauczycieli przedszkola Nr 3 w Bytowie:

Chcemy:
 1. pomagać sobie wzajemnie,
 2. być uprzejmym,
 3. bawić się zgodnie,
 4. szanować własność innych,
 5. pytać o zgodę dorosłych i kolegów,
 6. słuchać poleceń dorosłych,
 7. dbać o książki i zabawki,
 8. dbać o czystość i porządek,
 9. szanować pracę innych,
 10. okazywać, co myślimy i czujemy.
Nie możemy:
 1. bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,
 2. przezywać innych,
 3. wyśmiewać się z innych,
 4. przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
 5. niszczyć pracę innych,
 6. krzyczeć, hałasować,
 7. biegać w Sali,
 8. niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu.
Program wychowawczy naszego przedszkola określa, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka i do jego rodziców, jakie normy postępowania, zachowania są pożądane, aby umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

Podstawa prawna:
 • Art.. 33 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz cofania dopuszczenia.